Sepetim (0) Toplam: 0,00TL
%30
Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu

Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu

Liste Fiyatı : 550,00TL
İndirimli Fiyat : 385,00TL
Kazancınız : 165,00TL
Taksitli fiyat : 9 x 47,06TL
9786050615173
362287
Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu
Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu
385.00

Anadolu – Kafkasya İlişkileri Araştırmaları Dizisi - 1

 

 

TARİH BOYUNCA ANADOLU – GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

Uluslararası Sempozyumu

 

Anadolu toprakları tarihin hemen her döneminde önemli kültürlere, uygarlıklara ve topluluklara hem yurtluk yapmış hem de geçiş rotası olmuştur. Bu durumun temel sebebi söz konusu toprakların sahip olduğu olağanüstü konumudur. Bu özellikli lokasyonda en büyük paylardan birini de dağlık Doğu Anadolu toprakları alır. Doğu Anadolu Bölgesi Mezopotamya, İran, Kafkaslar ve Orta Anadolu gibi çok önemli kültür bölgeleri arasında kilit bir konuma sahiptir. Bu bölgelerin birbirleri ile bağlantısı her zaman bu zorlu coğrafya üzerinden gerçekleşebilmiştir. Bu nedenle de bölge hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Gürcistan, Azerbaycan, Nahcivan, İran ve Ermenistan gibi bölge ülkeleri antik çağdan itibaren Anadolu ile birlikte birçok kültür ve medeniyete ortak olarak ev sahipliği yapmıştır. Bu bakış açısı ile arkeolojik çerçevede Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından “Anadolu-Güney Kafkasya İlişkileri Araştırmaları Dizisi” adı altında çalışmaların ve yayınların yapılmasına karar verilmiştir. Bu araştırma dizisinin ilk yayınını aşağıda detaylı bilgisi verilecek olan Anadolu – Gürcistan İlişkileri eksenli bir uluslararası sempozyumda sunulan bildirilerin kitabı oluşturmaktadır.  2018 Ekim ayında gerçekleştirilen bu sempozyum kapsamında yedi farklı ülkeden yüzden fazla katılımcı bilimsel sunumlarını yapmıştır. Bu organizasyonla ülkemizin komşu ülke halkları ve kültürleri ile olan etkileşimlerinin gerek kültürel gerekse de bilimsel anlamda geniş kitlelere duyurulması amaçlanmıştır. Sempozyumda katılımcılar Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya gibi bilim alanlarından özgün nitelikteki bildirileri ile yer almıştır.

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Kafkasya’dan Anadolu’ya Üzüm ve Şarabın Öyküsü ..............................................1
Story of Grapes and Wine from Caucasus to Anatolia
Ahmet UHRİ
Mühimme Defterlerinde Osmanlı-Gürcü İlişkileri (1698-1703) ...........................11
Ottoman-Georgian Relations in Mühimme Defters (1698-1703)
Ali İrfan KAYA
Erzurum-Uzundere’de Peyzaj Arkeolojisi: Çamlıyamaç Köyü ve Çevresinin
Arkeolojik ve Kültürel Peyzajı Üzerine Bir Öninceleme ve Ön Değerlendirme ....31
Landscape Archaeology in Erzurum: A Preliminary Investigation
and Assessment of the Archaeological and Cultural Landscape of the
Çamlıyamaç Village and Its Vicinity
Buket BEŞİKÇİ - Tevfi k Emre ŞERİFOĞLU
Uzundere (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafî Özellikleri
İle İlgili Bir İnceleme ...............................................................................................43
A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Uzundere
(Erzurum) Province
Cemal SEVİNDİ - Ferdi AKBAŞ
Forty Years of Archaeological Fieldwork in the Highlands of Eastern
Turkey, Georgia and Beyond ...................................................................................59
Doğu Türkiye, Gürcistan ve Ötesinin Dağlık Bölgelerinde Arkeolojik
Araştırmalarla Geçen Kırk Yıl
Claudia SAGONA
Obsidian Sourcing and Prehistoric Exchanges in Anatolia, Caucasus and
Western Asia .............................................................................................................87
Doğu Anadolu, Kafkasya ve Batı Asya'da Obsidyen Kaynakları ve
Prehistorik Değişimler
Damase MOURALIS
XIV
İçindekiler / Contents
Earthquakes in the Region of East Anatolia According to the Georgian and
Armenian Sources from the Late Antiquity up to the 19th Century ....................105
Geç Antik Çağdan 19. Yüzyıla Kadar Gürcü ve Ermeni Kaynaklarına Göre
Doğu Anadolu Bölgesindeki Depremler
Darejan KLDIASHVILI - Maia DIASAMIDZE
Issues for Localization of the “Tariuni” Land ......................................................121
“Tariuni Ülkesi”nin Coğrafi Sorunu
Dimitri NARIMANISHVILI
Georgia and Anatolia in the 4th and 3rd Millennia BC Which Relations ? ..........137
MÖ 4. ve 3. Binyılda Gürcistan ve Anadolu: İlişkiler ?
Elena ROVA
Uzundere Eski Han ................................................................................................161
Uzundere Old Caravanserai
Esra HALICI
Ani’nin Gürcü Dönemi (Mkhargrdezeli/Zakarid Ailesi) ......................................177
Georgian Period of Ani (Mkhargrdezeli/Zakarid Family)
Fahriye BAYRAM
Southern Caucasus and Eastern Anatolia in the Late Bronze. A Combined
Approach to the Study of the Connections Between These Two Areas ...............201
Geç Tunç Çağında Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu. Bu İki Bölge
Arasındaki Bağlantıların Çalışmasına Kombine Bir Yaklaşım
Francesco BIANCHI
Georgian-Byzantine Relations in the 10th c. AD: Problems of Borders and
Borderlines .............................................................................................................223
X. Yüzyıl Bizans-Gürcü İlişkileri: Sınırlar ve Sınır Bölgesi
George NARIMANISHVILI
Sanctuaries and Sacred Space in the Bronze Age South Caucasus ....................229
Tunç Çağı Güney Kafkasya’sında İbadethaneler ve Dini Alanlar
Goderdzi NARIMANISHVILI - Nino SHANSHASHVILI
Goderdzi Pass Old Settlements in the System of Connecting Roads of
Mtkvari (Cyrus) and Chorokhi Basins ..................................................................249
Mtkvari (Kura) ve Çoruh Vadilerinin Bağlantı Yolları Sisteminde Goderdzi
Geçidi Eski Yerleşimleri
Goderdzi NARIMANISHVILI - Nugzar MGELADZE
XV
İçindekiler / Contents
Erken Demir Çağ’da Doğu Anadolu ve Gürcistan İlişkileri ................................259
The Relationship Between Eastern Anatolia and Georgia in the Early Iron Age
Gulan AYAZ
2018 Yılı Öşki Manastırı Kazı ve Yapı Güçlendirme Çalışmaları ........................283
Excavation and Structural Strengthening Works of the Oshki Monastery in
the year of 2018
Gülşah ALTUNKAYNAK
Bizans’tan Gürcü Sanatına Baniler ve Sunu Sahneleri (İstanbul-Tao-
Klardjeti) .................................................................................................................303
Art Builders and Presentation Stages (Istanbul-Tao-Klardjeti) from the
Byzantine to the Georgian
Hasan BUYRUK
Oshki: Architecture and Historic Context ............................................................321
Öşki Kilisesi: Mimarisi ve Tarihi
Irene GIVIASHVILI
Karışık Tip Eski Bir Heyelan Kompleksi: Kirazlı-Altınçanak Heyelanına
(Uzundere-Erzurum-KD Türkiye) Dair İlk Jeomorfolojik Bulgular ve
Heyelanın Morfometrik Özellikleri .......................................................................339
An old landslide complex of mixed type: the fi rst geomorphological fi ndings
of Kirazlı-Altınçanak landslide (Uzundere-Erzurum/NE Turkey) and the
morphometric properties of the landslide
İbrahim KOPAR - Cemal SEVİNDİ
Güney Kafkasya - Anadolu Geç Acheulian Dönem Taş Alet Kültürü:
Gürgürbaba Tepesi Örneği, Van, Türkiye .............................................................359
South Caucasus – Late Acheulian Assemblages of Anatolia: Sample from
Gürgürbaba Hill, Van, Turkey
İsmail BAYKARA - Birkan GÜLSEVEN - Berkay DİNÇER- Serkan ŞAHİN
Research of Georgian-Turkish Relationships (Tsu Institute of Ethnology) .......379
Tifl is Devlet Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü’ndeki Gürcü-Türk İlişkilerinin
Araştırılması
Ketevan KHUTSISHVILI
XVI
İçindekiler / Contents
The Interpreting of Cultural Environment of Period Between the End of
the Trialeti Culture and the Beginning of the Late Bronze Age ..........................387
Trialeti Kültürünün Sonu ve Geç Tunç Çağı Başlangıcı Arasındaki Sürecin
Kültürel Çevresinin Yorumlanması
Marina PUTURIDZE
Uzundere İlçesinin Turizm Potansiyeli .................................................................399
Tourism Potential of Uzundere District
Mehmet ZAMAN - Cemal SEVINDI - Salih BIRINCI
Uzundere’de Yer Alan Ahşap Destekli Üç Camii ..................................................413
Three Mosques with Wooden Posts in Uzundere
Muhammed Emin DOĞAN
Traditonal Farming and Everyday Living in Chorokhi Valley ............................435
Çoruh Vadisi’nde Geleneksel Çiftçilik ve Gündelik Hayat
Nodar SHOSHITASHVILI
Memorable and Family Type Ottoman Written Sources in Chorokhi Gorge ......443
Çoruh Vadisindeki Osmanlı Anıt ve Aile Belgeleri
Nugzar MGELADZE - Temur TUNADZE
MS I. ve II. Yüzyıllarda Roma’nın Doğu Karadeniz ve Güney Batı
Kafkasya’daki Askerî Varlığı .................................................................................449
Rome’s Military Presence in the Eastern Black Sea and the South West
Caucasus in the 1st and 2nd centuries AD
Osman EMİR
Tao-Klarceti Bölgesi’nin Türk- Gürcü Tarihi Açısından Önemi .........................473
Importance of Tao-Klarjeti Region in Terms of Turkish- Georgian History
Ömer SUBAŞI
Erzurum/Uzundere İlçesi Dikyar Mahallesi’nde Bulunan Geleneksel Evler .....489
Traditional Houses in Dikyar Mahallesi of Uzundere District of Erzurum
Raziye Çiğdem ÖNAL
Traditional Being and Culture of Ethnic Georgians in Parkhali Valley
(Republic of Turkey, Yusufeli District) ..................................................................513
Parhal Vadisi Etnik Gürcülerinin Geleneksel Yaşamı ve Kültürü (Yusufeli
İlçesi, Türkiye Cumhuriyeti)
Rozeta GUJEJIANI
XVII
İçindekiler / Contents
Murgul İlçesinde Yer Adları Bakımından Coğrafi Bir İnceleme ..........533
A Geographical Analysis Concerning the Names of Places in
Murgul District
Saliha KODAY - Yusuf KIZILKAN
Orta Çağ Gürcü Kültürünün Ardahan’daki İzleri ...............................................543
Traces of Medieval Georgian Culture in Ardahan
Sami PATACI
Mulberry: A Traditional Fruit from Uzundere .....................................................567
Dut: Uzundere’den Geleneksel Bir Meyve
Sezai ERCİŞLİ - Gürsel ÖZKAN
Uzundere Bölgesinde Yabani Yenilebilir Meyve Biyoçeşitliliği: Önemli Bir
Kültürel Miras Unsuru ..........................................................................................573
Wild Edible Fruit Diversity in Uzundere District: As an Important Part of
Cultural Heritage
Sezai ERCIŞLI - Gülçe İLHAN - Halil İbrahim SAĞBAŞ - Gürsel ÖZKAN
Roma İmparatorluğu'nun Kuzeydoğu Sınır Kenti: Satala ..................................581
Satala: A Northeastern Frontier City of Roman Empire
Şahin YILDIRIM
Öşki Manastır Kilisesi’ndeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama
Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme ................................................................607
The Stone Decorating Techniques on the Church of Oshki Monastery and an
Evaluation on its Application Methods
Osman AYTEKİN - Tahsin KORKUT
The Analysis of the Burial Customs of Eastern Anatolia Region and
Georgia in Kura-Araxes Period .............................................................................625
Doğu Anadolu Bölgesi ve Gürcistan’ın Kura-Aras Dönemi Ölü Gömme
Geleneklerinin Analizi
Umut PARLITI
Nahçıvan Tepe’de Arkeolojik Araştırmalar ..........................................................651
Archaeological Investigations at Nakhchivan Tepe
Fizze KULİYEVA - Veli BAHŞELİYEV
XVIII
İçindekiler / Contents
Çanak Çömlek Gelenekleri Işiğinda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Doğu
Anadolu ve Gürcistan’ın Kültürel İlişkileri ..........................................................669
In the Light of Pottery Tradition Cultural Realationship Between Eastern
Anatolia and Georgia in Early and Middle Bronze Age
Perisa Teimourpour TORABİ - Veli BAHŞELİYEV
19. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Taoskari (Olur) .......................................................689
Taoskari (Olur) in the 30s of 19th Century
Zaza SHASHIKADZE
Çoruh Havzası’nın Kuzeydoğu Kesiminde Ekogastronomi ve Bunun Kırsal
Turizm Açısından Önemi (Artvin) .........................................................................695
Eco-gastronomy in the Northeastern Part of the Çoruh Basin and its
Importance Concerning the Rural Tourism (Artvin)
Zeki KODAY - Çağlar Kıvanç KAYMAZ
Kurgans in the South-West Caucasus in the 1st half of the 2nd mill. B.C.:
So Called Hittite and Aegean Infl uence and Connections ...................................717
M.Ö. 2.Binyılın İlk Yarısında Güneybatı Kafkasya Kurganları: Sözde Hitit
Etkisi ve Bağlantısı
Zviad SHERAZADISHVILI

 

Ürünün ağırlığı: 1,156 gram - 1 kilo 156 gram

 • Açıklama
  • Anadolu – Kafkasya İlişkileri Araştırmaları Dizisi - 1

    

    

   TARİH BOYUNCA ANADOLU – GÜRCİSTAN İLİŞKİLERİ

   Uluslararası Sempozyumu

    

   Anadolu toprakları tarihin hemen her döneminde önemli kültürlere, uygarlıklara ve topluluklara hem yurtluk yapmış hem de geçiş rotası olmuştur. Bu durumun temel sebebi söz konusu toprakların sahip olduğu olağanüstü konumudur. Bu özellikli lokasyonda en büyük paylardan birini de dağlık Doğu Anadolu toprakları alır. Doğu Anadolu Bölgesi Mezopotamya, İran, Kafkaslar ve Orta Anadolu gibi çok önemli kültür bölgeleri arasında kilit bir konuma sahiptir. Bu bölgelerin birbirleri ile bağlantısı her zaman bu zorlu coğrafya üzerinden gerçekleşebilmiştir. Bu nedenle de bölge hiçbir zaman önemini yitirmemiştir. Gürcistan, Azerbaycan, Nahcivan, İran ve Ermenistan gibi bölge ülkeleri antik çağdan itibaren Anadolu ile birlikte birçok kültür ve medeniyete ortak olarak ev sahipliği yapmıştır. Bu bakış açısı ile arkeolojik çerçevede Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından “Anadolu-Güney Kafkasya İlişkileri Araştırmaları Dizisi” adı altında çalışmaların ve yayınların yapılmasına karar verilmiştir. Bu araştırma dizisinin ilk yayınını aşağıda detaylı bilgisi verilecek olan Anadolu – Gürcistan İlişkileri eksenli bir uluslararası sempozyumda sunulan bildirilerin kitabı oluşturmaktadır.  2018 Ekim ayında gerçekleştirilen bu sempozyum kapsamında yedi farklı ülkeden yüzden fazla katılımcı bilimsel sunumlarını yapmıştır. Bu organizasyonla ülkemizin komşu ülke halkları ve kültürleri ile olan etkileşimlerinin gerek kültürel gerekse de bilimsel anlamda geniş kitlelere duyurulması amaçlanmıştır. Sempozyumda katılımcılar Arkeoloji, Sanat Tarihi, Tarih, Coğrafya gibi bilim alanlarından özgün nitelikteki bildirileri ile yer almıştır.

    

   İÇİNDEKİLER / CONTENTS
   Kafkasya’dan Anadolu’ya Üzüm ve Şarabın Öyküsü ..............................................1
   Story of Grapes and Wine from Caucasus to Anatolia
   Ahmet UHRİ
   Mühimme Defterlerinde Osmanlı-Gürcü İlişkileri (1698-1703) ...........................11
   Ottoman-Georgian Relations in Mühimme Defters (1698-1703)
   Ali İrfan KAYA
   Erzurum-Uzundere’de Peyzaj Arkeolojisi: Çamlıyamaç Köyü ve Çevresinin
   Arkeolojik ve Kültürel Peyzajı Üzerine Bir Öninceleme ve Ön Değerlendirme ....31
   Landscape Archaeology in Erzurum: A Preliminary Investigation
   and Assessment of the Archaeological and Cultural Landscape of the
   Çamlıyamaç Village and Its Vicinity
   Buket BEŞİKÇİ - Tevfi k Emre ŞERİFOĞLU
   Uzundere (Erzurum) İlçesindeki Köy Yerleşmelerinin Coğrafî Özellikleri
   İle İlgili Bir İnceleme ...............................................................................................43
   A Study on the Geographical Features of Village Settlements in Uzundere
   (Erzurum) Province
   Cemal SEVİNDİ - Ferdi AKBAŞ
   Forty Years of Archaeological Fieldwork in the Highlands of Eastern
   Turkey, Georgia and Beyond ...................................................................................59
   Doğu Türkiye, Gürcistan ve Ötesinin Dağlık Bölgelerinde Arkeolojik
   Araştırmalarla Geçen Kırk Yıl
   Claudia SAGONA
   Obsidian Sourcing and Prehistoric Exchanges in Anatolia, Caucasus and
   Western Asia .............................................................................................................87
   Doğu Anadolu, Kafkasya ve Batı Asya'da Obsidyen Kaynakları ve
   Prehistorik Değişimler
   Damase MOURALIS
   XIV
   İçindekiler / Contents
   Earthquakes in the Region of East Anatolia According to the Georgian and
   Armenian Sources from the Late Antiquity up to the 19th Century ....................105
   Geç Antik Çağdan 19. Yüzyıla Kadar Gürcü ve Ermeni Kaynaklarına Göre
   Doğu Anadolu Bölgesindeki Depremler
   Darejan KLDIASHVILI - Maia DIASAMIDZE
   Issues for Localization of the “Tariuni” Land ......................................................121
   “Tariuni Ülkesi”nin Coğrafi Sorunu
   Dimitri NARIMANISHVILI
   Georgia and Anatolia in the 4th and 3rd Millennia BC Which Relations ? ..........137
   MÖ 4. ve 3. Binyılda Gürcistan ve Anadolu: İlişkiler ?
   Elena ROVA
   Uzundere Eski Han ................................................................................................161
   Uzundere Old Caravanserai
   Esra HALICI
   Ani’nin Gürcü Dönemi (Mkhargrdezeli/Zakarid Ailesi) ......................................177
   Georgian Period of Ani (Mkhargrdezeli/Zakarid Family)
   Fahriye BAYRAM
   Southern Caucasus and Eastern Anatolia in the Late Bronze. A Combined
   Approach to the Study of the Connections Between These Two Areas ...............201
   Geç Tunç Çağında Güney Kafkasya ve Doğu Anadolu. Bu İki Bölge
   Arasındaki Bağlantıların Çalışmasına Kombine Bir Yaklaşım
   Francesco BIANCHI
   Georgian-Byzantine Relations in the 10th c. AD: Problems of Borders and
   Borderlines .............................................................................................................223
   X. Yüzyıl Bizans-Gürcü İlişkileri: Sınırlar ve Sınır Bölgesi
   George NARIMANISHVILI
   Sanctuaries and Sacred Space in the Bronze Age South Caucasus ....................229
   Tunç Çağı Güney Kafkasya’sında İbadethaneler ve Dini Alanlar
   Goderdzi NARIMANISHVILI - Nino SHANSHASHVILI
   Goderdzi Pass Old Settlements in the System of Connecting Roads of
   Mtkvari (Cyrus) and Chorokhi Basins ..................................................................249
   Mtkvari (Kura) ve Çoruh Vadilerinin Bağlantı Yolları Sisteminde Goderdzi
   Geçidi Eski Yerleşimleri
   Goderdzi NARIMANISHVILI - Nugzar MGELADZE
   XV
   İçindekiler / Contents
   Erken Demir Çağ’da Doğu Anadolu ve Gürcistan İlişkileri ................................259
   The Relationship Between Eastern Anatolia and Georgia in the Early Iron Age
   Gulan AYAZ
   2018 Yılı Öşki Manastırı Kazı ve Yapı Güçlendirme Çalışmaları ........................283
   Excavation and Structural Strengthening Works of the Oshki Monastery in
   the year of 2018
   Gülşah ALTUNKAYNAK
   Bizans’tan Gürcü Sanatına Baniler ve Sunu Sahneleri (İstanbul-Tao-
   Klardjeti) .................................................................................................................303
   Art Builders and Presentation Stages (Istanbul-Tao-Klardjeti) from the
   Byzantine to the Georgian
   Hasan BUYRUK
   Oshki: Architecture and Historic Context ............................................................321
   Öşki Kilisesi: Mimarisi ve Tarihi
   Irene GIVIASHVILI
   Karışık Tip Eski Bir Heyelan Kompleksi: Kirazlı-Altınçanak Heyelanına
   (Uzundere-Erzurum-KD Türkiye) Dair İlk Jeomorfolojik Bulgular ve
   Heyelanın Morfometrik Özellikleri .......................................................................339
   An old landslide complex of mixed type: the fi rst geomorphological fi ndings
   of Kirazlı-Altınçanak landslide (Uzundere-Erzurum/NE Turkey) and the
   morphometric properties of the landslide
   İbrahim KOPAR - Cemal SEVİNDİ
   Güney Kafkasya - Anadolu Geç Acheulian Dönem Taş Alet Kültürü:
   Gürgürbaba Tepesi Örneği, Van, Türkiye .............................................................359
   South Caucasus – Late Acheulian Assemblages of Anatolia: Sample from
   Gürgürbaba Hill, Van, Turkey
   İsmail BAYKARA - Birkan GÜLSEVEN - Berkay DİNÇER- Serkan ŞAHİN
   Research of Georgian-Turkish Relationships (Tsu Institute of Ethnology) .......379
   Tifl is Devlet Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü’ndeki Gürcü-Türk İlişkilerinin
   Araştırılması
   Ketevan KHUTSISHVILI
   XVI
   İçindekiler / Contents
   The Interpreting of Cultural Environment of Period Between the End of
   the Trialeti Culture and the Beginning of the Late Bronze Age ..........................387
   Trialeti Kültürünün Sonu ve Geç Tunç Çağı Başlangıcı Arasındaki Sürecin
   Kültürel Çevresinin Yorumlanması
   Marina PUTURIDZE
   Uzundere İlçesinin Turizm Potansiyeli .................................................................399
   Tourism Potential of Uzundere District
   Mehmet ZAMAN - Cemal SEVINDI - Salih BIRINCI
   Uzundere’de Yer Alan Ahşap Destekli Üç Camii ..................................................413
   Three Mosques with Wooden Posts in Uzundere
   Muhammed Emin DOĞAN
   Traditonal Farming and Everyday Living in Chorokhi Valley ............................435
   Çoruh Vadisi’nde Geleneksel Çiftçilik ve Gündelik Hayat
   Nodar SHOSHITASHVILI
   Memorable and Family Type Ottoman Written Sources in Chorokhi Gorge ......443
   Çoruh Vadisindeki Osmanlı Anıt ve Aile Belgeleri
   Nugzar MGELADZE - Temur TUNADZE
   MS I. ve II. Yüzyıllarda Roma’nın Doğu Karadeniz ve Güney Batı
   Kafkasya’daki Askerî Varlığı .................................................................................449
   Rome’s Military Presence in the Eastern Black Sea and the South West
   Caucasus in the 1st and 2nd centuries AD
   Osman EMİR
   Tao-Klarceti Bölgesi’nin Türk- Gürcü Tarihi Açısından Önemi .........................473
   Importance of Tao-Klarjeti Region in Terms of Turkish- Georgian History
   Ömer SUBAŞI
   Erzurum/Uzundere İlçesi Dikyar Mahallesi’nde Bulunan Geleneksel Evler .....489
   Traditional Houses in Dikyar Mahallesi of Uzundere District of Erzurum
   Raziye Çiğdem ÖNAL
   Traditional Being and Culture of Ethnic Georgians in Parkhali Valley
   (Republic of Turkey, Yusufeli District) ..................................................................513
   Parhal Vadisi Etnik Gürcülerinin Geleneksel Yaşamı ve Kültürü (Yusufeli
   İlçesi, Türkiye Cumhuriyeti)
   Rozeta GUJEJIANI
   XVII
   İçindekiler / Contents
   Murgul İlçesinde Yer Adları Bakımından Coğrafi Bir İnceleme ..........533
   A Geographical Analysis Concerning the Names of Places in
   Murgul District
   Saliha KODAY - Yusuf KIZILKAN
   Orta Çağ Gürcü Kültürünün Ardahan’daki İzleri ...............................................543
   Traces of Medieval Georgian Culture in Ardahan
   Sami PATACI
   Mulberry: A Traditional Fruit from Uzundere .....................................................567
   Dut: Uzundere’den Geleneksel Bir Meyve
   Sezai ERCİŞLİ - Gürsel ÖZKAN
   Uzundere Bölgesinde Yabani Yenilebilir Meyve Biyoçeşitliliği: Önemli Bir
   Kültürel Miras Unsuru ..........................................................................................573
   Wild Edible Fruit Diversity in Uzundere District: As an Important Part of
   Cultural Heritage
   Sezai ERCIŞLI - Gülçe İLHAN - Halil İbrahim SAĞBAŞ - Gürsel ÖZKAN
   Roma İmparatorluğu'nun Kuzeydoğu Sınır Kenti: Satala ..................................581
   Satala: A Northeastern Frontier City of Roman Empire
   Şahin YILDIRIM
   Öşki Manastır Kilisesi’ndeki Taş Süsleme Teknikleri ve Uygulama
   Yöntemleri Üzerine Bir Değerlendirme ................................................................607
   The Stone Decorating Techniques on the Church of Oshki Monastery and an
   Evaluation on its Application Methods
   Osman AYTEKİN - Tahsin KORKUT
   The Analysis of the Burial Customs of Eastern Anatolia Region and
   Georgia in Kura-Araxes Period .............................................................................625
   Doğu Anadolu Bölgesi ve Gürcistan’ın Kura-Aras Dönemi Ölü Gömme
   Geleneklerinin Analizi
   Umut PARLITI
   Nahçıvan Tepe’de Arkeolojik Araştırmalar ..........................................................651
   Archaeological Investigations at Nakhchivan Tepe
   Fizze KULİYEVA - Veli BAHŞELİYEV
   XVIII
   İçindekiler / Contents
   Çanak Çömlek Gelenekleri Işiğinda Erken ve Orta Tunç Çağı’nda Doğu
   Anadolu ve Gürcistan’ın Kültürel İlişkileri ..........................................................669
   In the Light of Pottery Tradition Cultural Realationship Between Eastern
   Anatolia and Georgia in Early and Middle Bronze Age
   Perisa Teimourpour TORABİ - Veli BAHŞELİYEV
   19. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Taoskari (Olur) .......................................................689
   Taoskari (Olur) in the 30s of 19th Century
   Zaza SHASHIKADZE
   Çoruh Havzası’nın Kuzeydoğu Kesiminde Ekogastronomi ve Bunun Kırsal
   Turizm Açısından Önemi (Artvin) .........................................................................695
   Eco-gastronomy in the Northeastern Part of the Çoruh Basin and its
   Importance Concerning the Rural Tourism (Artvin)
   Zeki KODAY - Çağlar Kıvanç KAYMAZ
   Kurgans in the South-West Caucasus in the 1st half of the 2nd mill. B.C.:
   So Called Hittite and Aegean Infl uence and Connections ...................................717
   M.Ö. 2.Binyılın İlk Yarısında Güneybatı Kafkasya Kurganları: Sözde Hitit
   Etkisi ve Bağlantısı
   Zviad SHERAZADISHVILI

    

   Ürünün ağırlığı: 1,156 gram - 1 kilo 156 gram

   Stok Kodu
   :
   9786050615173
   Boyut
   :
   16*23,5
   Sayfa Sayısı
   :
   724
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Baskı
   :
   1
   Basım Tarihi
   :
   17.06.2020
   Dili
   :
   Türkçe,İngilizce
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   200,20   
   400,40   
   3
   136,03   
   408,10   
   6
   69,30   
   415,80   
   9
   47,06   
   423,50   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   385,00   
   385,00   
   2
   -   
   -   
   3
   -   
   -   
   6
   -   
   -   
   9
   -   
   -   
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat